Privacy verklaring

Bestandsnaam: Privacy verklaring Herziening: 01-01-2022
Datum: 01-01-2019
Versie: 1.0
Documenteigenaar: Afdeling kwaliteit

Wanneer u zorg via Thuiszorg Medina ontvangt, verwerken wij uw gegevens conform de
privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Onder het verwerken van
gegevens wordt verstaan alle handelingen die Thuiszorg Medina met uw gegevens kan uitvoeren,
zoals het verzamelen, vastleggen, bewerken, doorsturen, ordenen, verspreiden, bewaren en
vernietigen van gegevens.
We doen er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke
gegevens te behouden. We verwerken bewust zo min mogelijk gegevens van u en hebben diverse
beveiligingsmaatregelen genomen.
Deze privacyverklaring geldt als u contact met ons opneemt en/of klant bij ons wordt of bent. In deze
verklaring kunt u per situatie (contact en/of als klant) lezen welke gegevens we verzamelen en voor
welke doelen. Ook leest u hoelang we de gegevens bewaren en welke beveiligingsmaatregelen we
hebben genomen. Verder leest u wat uw rechten zijn.

Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet u wat er met uw gegevens gebeurt!
Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@thuizorgmedina.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Thuiszorg Medina verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
• voor- en achternaam
• geslacht
• geboortedatum
• geboorteplaats
• adresgegevens
• telefoonnummer
• e-mailadres
• BSN
• polisnummer zorgverzekering
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Thuiszorg Medina verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• gezondheid/ welzijn
• gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@thuiszorgmedina.nl, dan verwijderen
wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Thuiszorg Medina verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Thuiszorg Medina verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
• Geautomatiseerde besluitvorming

Thuiszorg Medina neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Thuiszorg
Medina tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Thuiszorg Medina bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Voor onze boekhouding is dit de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar, ten behoeve van de
administratie voor de belastingdienst.
• Voor de categorie medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar,
ten behoeve van de inspectie van de gezondheidszorg.
• Delen van persoonsgegevens met derden
Thuiszorg Medina verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens. Thuiszorg Medina blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
• Thuiszorg Medina gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thuiszorg Medina en heeft u
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thuiszorgmedina.nl. Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het
paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw
privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Thuiszorg Medina wil
u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Thuiszorg Medina neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@thuiszorgmedina.nl
Contact gegevens:
– www.thuiszorgmedina.nl
– Van Galenstraat 103
– 3031 TD Rotterdam
– Tel: 010-22232803